Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

Groningen, 10 juli 2019

 

Aan de leden van het Kunstlievend Genootschap Pictura

 

Geacht lid,

Het bestuur van Pictura wil graag met u van gedachten wisselen over de toekomst van Pictura.

De ALV vindt plaats op 24 september om 20.00 uur in het Pictura-gebouw.

Door omstandigheden heeft de reguliere ALV voor 1 juli niet kunnen plaatsvinden. Het bestuur biedt excuses aan. 

Mocht u niet kunnen komen, een schriftelijke volmacht is toegestaan.

 

De voorgestelde agenda is als volgt.

 

1. Opening

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen
- Jaarverslag 2019

4. Ingekomen stukken (Jaarrekening 2018, Begroting 2019, Jaarverslag expositiecommissie 2018)
- Deze stukken liggen ter inzage

5. Voorstellen en benoemen nieuwe bestuursleden

6. Toekomst Pictura

7. Rondvraag

8. Sluiting

9. Afscheid oud-bestuursleden

 

Ad 5.

Na het terugtreden van het bestuur in oktober 2019 zijn nieuwe bestuursleden aangezocht. Hun benoeming vereist instemming van het ALV.

Het nieuwe (romp)bestuur is als volgt samengesteld:

- Diederik van der Meide (voorzitter)

- Klaas Koops (secretaris)

- Janny Stoppels (penningmeester)

- Marnix Pool (financiële zaken)

- Marit van Mil (beheer)

- Deborah Roffel (pr- en marketing)

Eventuele bestuurlijke aanvulling en plaatvervanging moeten nog worden geregeld.

 

Ad 6. 

De hoofdlijn van de discussie over de toekomst van Pictura betreft een nieuwe visie op zijn toekomst. Het is inmiddels duidelijk dat de kosten van het prachtige pand niet kunnen worden opgebracht door het organiseren van exposities, de verkoop van schilderijen, de ledenbijdrage, incidenteel verhuur van ruimtes, incidentele giften, e.d. 

Pictura staat daarom voor ingrijpende besluiten. Om dit veranderingsproces goed te laten verlopen, denkt het bestuur dat de bestuurlijke slagkracht moet worden versterkt. Het formeel omzetten van de vereniging in een stichting acht het daartoe een voorwaarde.

Een statutenwijzing daarover verlangt een 2/3 meerderheid van de ALV.

Het bestuur hoopt dat onze leden vrienden van de stichting blijven!

 

Bestuur van Pictura

Diederik van der Meide, voorzitter

__________________________________________________________________________

Eindexamen Klassieke Academie 2019